Descarregar ESTATUTS-originals

ESTATUTS.

Capítol 1. Denominació, objecte, domicili i àmbit Aiticle 1

L’Associació de Famílies d’Alumnes Institut de Cervelló, de forma abreujada es podran utilitzar les sigles AFA Institut de Cervelló, està constituïda a la població de CERVELLÓ i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de t9 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, f subsidiàriament per la Llei 4/2008, de 24 del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de marc, reguladora del dret d’associació

L’associació no té ànim de lucre.

Article 2

L’associació assumeix els objectius següents:

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, a mares, pares i els tutors legals del menor, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.

 1. Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
 2. Assistir els pares dels alumnes en exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
 3. Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
 4. Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de entom.
 1. t) Col.laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 1. Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de específic de responsabilització en educació familiar.
 2. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts. Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

Article 3

El domicili de l’associació queda fixat al numero SIN del carrer DEL Pi de CERVELLÓ, i el seu àmbit d’activitats principals se circumscriu fonamentalment a Catalunya.

Capital ii. Socis t sòcies Articie 4

Poden ser socis de associació mares, pares o els tutors legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a enfitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix article 6é d’aquests estatuts

L’admissió dels socis és facultat de la Junta Directiva, que acorda un cop els qui la sol•liciten han acreditat la seva condició de pares d’un o més alumnes del centre.

Article 5

Són drets dels socis:

 1. Participar en les activitats de l’associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a esmentada Junta en les seves reunions.
 2. Tenir veu i vot a les assemblees generals.
 3. Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
 4. Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
 5. Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels socis:

 1. Contribuir econòmicament a sostenir associació les seves activitats satisfent les quotes les derrames acordades.
 2. Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’associació.

Article 6

Els socis poden ser donats de baixa de l’associació per algun dels motius següents:

 1. Renuncia voluntaria comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president.
 2. Pèrdua de la condició de mare, pare o tutor legal d’un alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
 3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
 4. Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per entitat.

Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva obertura d’un expedient en que s’ha de donar audiència al soci

L’aconí de baixa és adoptat per la Junta Directiva, El soci hi pot recórrer davant l’Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà d’aquell en que li ha estat notificat l’acord.

Capítol lli. L’Assemblea General Article 7

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2, Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

 1. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions oseparar-sein.
 6. Sol. licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 1. I) Conèixer les sol.licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 2. j) J) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’assemblea General.

Article 9

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre SETEMBRE i JUNY; ambdós inclusivament,
 2. L’ón3an de govern pot convocar assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol.liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, 11 assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud

Article 10

 1. L’assemblea és convocada per !’òrgan de govem mitjançant una convocatória, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i rhora de lareunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reuniò, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir associació.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de 11 associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reuniò, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessiò anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, 11 acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 11

 1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associatsiades poden sollícitar a l’òrgan de govern !a inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar. En el cas que ja sthagi convocat rAssemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunk. L’assemblea general no pot adoptar acords que no constin a l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 12

 1. En les reunions de rAssemblea General, correspon un vot a cada membre de associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la separaciò dels membres, la modificaciò dels estatuts. la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents orepresentats.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una copia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

Capital IV. La Junta Directiva Article 13

 1. Regeix, administra i representa associació la Junta Directiva, que esta composta pel president, el vlcepresldent, el secretaria el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
 1. L’elecció dels membres deia Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 2. EI nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associaclons.

4, Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per associació. Article 14

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un periode de UN ANY sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir- se per:
 1. dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius
 2. malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
 3. baixa com a membre de associació
 4. sanció per una falta comesa en exercici delcànec

3, Les vacants que es produeixin en fa Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de associació. pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15

I La Junta Directiva té les facultatssegüents:

 1. Representar, dirigir i administrar associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; aixi mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquestaAssemblea estableixi.
 2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals í interposar els recursospertinents.
 3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de associació.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de associació han de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que es complelxin els acords que s’hi adoptin.
 6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos del’ exercici següent,
 1. Contractar els empleats que associació pugui tenir:
 2. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 3. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient ï eficaç els fins de associació, autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 4. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 5. Dur a terme. les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir.
 1. subvencions o altres ajuts

l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació també un centre de recuperació ciutadana..

 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crédit d’estalvi i disposar
  dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28. –
 1. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 2. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera especifica a algun altre òrgan de govern de r associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada semestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcters el president o bé si ha sol, lidta un dels membres que la componen.

Article 17

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat rnés un:
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades„. poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessbriasempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. Article 18
 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer•ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb ei mate ix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiT amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cadacas.

Article 19

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perqué s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.•

Capital V. El president i el vicepresident Article 20

 1. Són própies del president les funcionssegüents:
 1. Dirigir I representar legalment associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva,
 2. Presidir I dirigir els debats, tant de rAssemblea General com de la Junta Directiva.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casosd’empat.
 4. Establir la convocatória de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 5. Visar les actes l els certificats confeccionats pel secretari de associació.
 6. Les atribucions restants própies del càrrec, aquelles per a les quals el. deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.’
 1. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VL El tresorer i el secretari Article 21

El tresorer té corn a funció la custódia i el control dels recursos de associació, corn també 11 elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, I ingressa el que sobra en dipósits oberts en establiments de crédit o d’estalvi.

Article 22

El secretari ha de custodiar la documentació de associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de rAssemblea General i la Junta Directiva, redactar I autoritzar els certificats que calgui Iliurar, també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VIL. Les comissions o grups de treball

Article 23

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, L’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta 

 

La Junta Directa s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treballs, encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes informació detallada de les seves actuacions.

 

Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.-

Capítof Vill. El règim econòmic

Article 24

Aquesta associació no té patrimoni fundacional,

Article 25

Els recursos econòmics de associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General perals seus membres
 2. les subvencions oficials oparticulars
 3. les donacions, les herències o els llegats
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguinobtenir-se“

Article 26

Tots els membres de ls associació tenen l’obligació de sostenir-la económicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- ï quotes extraordinèries.

Article 27

L’exercici económic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre. Article 28

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de cedit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. EI regim disciplinari

Article 29

L’òrgan de govem pot sancionaries infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de Ileus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden
anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern

El procediment sancionadord’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.

En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada I aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govem també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la. Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució Article 30

L’associaciò pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest

Article 31

L Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidaciò de qualsevol operació pendent.

 1. L’Assemblea esta facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 2. Els membres de associaciò esta n exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 3. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de associaciò, hagi destacat més en Ia seva activitat a favor d’obres benèfiques.

5, Les funcions de liquidaciò i d’execuciò dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de Ia Junta. Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

DILIGÈNC1A

Jo Sonia Castro Mestre., com a secretaríièria de l’Associaciò de Families d’Alumnes Institut de Cervelló, faig constar que ets presents estatuts contenen les modificacions aprovades a l’Assemblea General extraordinària celebrada el dia 5 d’Abril de 2018 a la localitat de Cervelló.